Current Issues of Pharmacy and Medical Sciences

Oxidative metabolism of neutrophils in patients with community-acquired pneumonia

Curr Issues Pharm Med Sci., Vol. 29, No. 1, p.5-7

Lyudmila Andreevna Demidchik, Valentina Vitalyevna Lee, Larissa Yevgenyevna Muravlyova,
Vilen Borisovich Molotov-Luchanskiy, Ryszhan Yemelyevna Bakirova,
Dmitriy Anatolyevich Klyuyev, Yevgeniya Alexandrovna Kolesnikova

Karaganda State Medical University, Gogol 40, 100008 Karaganda, Kazakhstan Republic of Kazakhstan

 

Keywords

neutrophils, oxidative modified proteins, community-acquired pneumonia.

Calendar

November 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30